صفحه اصلی > حوزه ریاست > شورای تحصیلات تکمیلی 

 

 

  • اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده :

 

 

 

  • دکتر عبدالحسین مدنی (رئیس دانشکده)

 

  • دکتر موسی سلیمانی احمدی(معاون آموزشی دانشکده)

 

  • دکتر تیمور آقاملایی(مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت)

 

  • دکتر مهدی زارع(مدیرگروه بهداشت حرفه ای و معاون پژوهشی دانشکده)

 

  • دکتر حبیب اله ترکی (مدیرگروه حشره شناسی پزشکی و بیولوژی کنترل ناقلین)

 

  • دکتر لاله حسنی(مدیر گروه بهداشت عمومی)

 

  • دکتر ولی علی پور(مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط)

 

  • دکتر زهرا حسینی(مسئول EDO دانشکده)

 

  • فرزانه ابراهیمی(مسئول آموزش)