تاریخچه دانشکده بهداشت بندرعباس:

 

      دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان همزمان با بسياري از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، به منظور گسترش فعاليت هاي آموزشی خود اقدام به ايجاد

رشته هاي بهداشت به صورت روزانه و شبانه نموده  و در طي سالهاي 1371 ، 1373 ، 1376 به ترتيب موفق به پذيرش دانشجو در رشته هاي بهداشت محيط

، بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها و به صورت روزانه در دانشكده پرستاري ، مامائي و پيراپزشكي گرديد.همزمان با آن پذيرش دانشجو در رشته مذكور به

صورت شبانه از سال 1371 در اين دانشگاه انجام گرديد .

دانشكده بهداشت در اواخر سال 1378 بطور رسمي راه اندازي و تاسيس گرديد . از اهداف كلي اين دانشكده ، تربيت نيروهاي متخصص در تمامي زمينه هاي

بهداشتي براي تامين نيازهاي واحدهاي بهداشتي ، درماني صنايع و بخش هاي مورد نياز ديگر در كشور به خصوص در مناطق محروم جنوب كشور مي باشد.