صفحه اصلی > معاونت ها > معاون آموزشی > اداره آموزش > مقررات و آئین نامه ها >  آئین نامه کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها