طرح درس گروه بهداشت عمومی

ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

بهداشت سالمندان

تکنولوژی آموزشی

مداخلات و برنامه ریزی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

فارسی عمومی

بیماری های غیر واگیر و اپیدمیولوژی آنها

عملی-آمار حیاتی 2

آمار حیاتی 2 نظری(1)

عملی میکروبیولوژی محیط کارشناسی

پاتوبیولوژِی بهداشت محیط

باکتری و ویروس شناسی

عملی بازرسی و کنترل مواد غذایی

عملی پاتوبیولوژِی بهداشت محیط

عملی میکروبشناسی 2

مصون سازی فعال و انفعالی

برنامه ریزی مداخلات آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

بهداشت دانش آموزان و مدارس

جامعه شناسی سلامت

کمکهای اولیه عملی

کمکهای اولیه نظری

 

                                   مهندسی ناقلین (دکتر سلیمانی)

 

 

 

 

 

طرح درس گروه بهداشت عمومی

روان شناسی رفتار سالم

 بهداشت مادر و کودک پیوسته

 آموزش بهداشت و ارتباطات

اکولوژی انسانی

اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

اصول و مبانی جامعه شناسی

آموزش بهداشت و ارتباطات

روش تحقیق در علوم بهداشتی

اپیدمیولوژی محیط

اصول و مبانی اپیدمیولوژی

آمار حیاتی(1)

میکروبیولوژی محیط

پاتوبیولوژِی

آمار حیاتی

آمار زیستی

آمار حیاتی (1)

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل های داده های بهداشتی

کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط

طرح درس گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 ارتقای سلامت و پیشگیری از رفتارهای پرخطر

تکنولوژی آموزشی- کارشناسی ارشد

ارتباط در آموزش بهداشت

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مدارس

آموزش و ارتقاء سلامت -1

استراتژی های ارتقای سلامت

آموزش بهداشت در مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی

بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت

 

طرح درس گروه بهداشت محیط


بهداشت محیط (1) آب، کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

بهداشت محیط (1) آب، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

بهداشت مواد غذایی، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

بهداشت محیط (3 آب، کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

مدیریت کیفیت آب، کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

بهداشت مواد غذایی، کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

آلودگی خاک

آشنایی با مدل سازی در سیستم های مهندسی بهداشت محیط

فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط

زباله های صنعتی و خطرناک

آشنایی با دستگاهها و لوازم آزمایشگاهی

هیدرولیک

شیمی عمومی (معدنی و آلی)

روشهای پیشرفته دستگاهی

اقدامات بهداشتی

شیمی عمومی

بهداشت محیط (3 )آب، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

آلودگی هوا

بهداشت مواد غذایی، کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

میکروبیولوژی محیط

مدیریت کیفیت آب، کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

ایمنی مواد شیمایی

ارزیابی زیست محیطی

جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

زبان تخصصی

مکانیک سیالات

موتور تلمبه