طرح درس گروه حشره شناسی پزشکی

آشنایی با دستگاهها و لوازم آزمایشگاهی

مهندسی کنترل ناقلین

لیشمانیوز

حلزونهای ناقل بیماری و طرق مبارزه با آنها

زیست شناسی عمومی

اصول مبارزه با بند پایان

اصول مبارزه با بند پایان

میکروب شناسی 1

مبحث انگل شناسی درس لیشمانیوز

مبحث انگل شناسی درس مالاریالوژی

کلیات مالاریالوژی

جوندگان

پاتوبیولوژی

پاتوبیولوژی

طرح درس گروه بهداشت حرفه ای

سم شناسی شغلی

بهداشت حرفه ای

دینامیک

آلودگی صوتی در محیط

تجزیه

طراحی تهویه صنعتی

صدا و ارتعاش در محیط کار

سیستم های مدیریت یکپارچه

روشنایی در محیط کار

ارزیابی و مدیریت ریسک

ایمنی در محیط کار2

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

بهداشت پرتوها

 

 

طرح درس گروه بهداشت عمومی

روان شناسی رفتار سالم

 بهداشت مادر و کودک پیوسته

 آموزش بهداشت و ارتباطات

اکولوژی انسانی

اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

اصول و مبانی جامعه شناسی

آموزش بهداشت و ارتباطات

روش تحقیق در علوم بهداشتی

اپیدمیولوژی محیط

اصول و مبانی اپیدمیولوژی

آمار حیاتی(1)

میکروبیولوژی محیط

پاتوبیولوژِی

آمار حیاتی

آمار زیستی

آمار حیاتی (1)

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل های داده های بهداشتی

کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط

طرح درس گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 ارتقای سلامت و پیشگیری از رفتارهای پرخطر

تکنولوژی آموزشی- کارشناسی ارشد

ارتباط در آموزش بهداشت

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مدارس

آموزش و ارتقاء سلامت -1

استراتژی های ارتقای سلامت

آموزش بهداشت در مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی

بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت

 

طرح درس گروه بهداشت محیط


بهداشت محیط (1) آب، کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

بهداشت محیط (1) آب، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

بهداشت مواد غذایی، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

بهداشت محیط (3 آب، کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

مدیریت کیفیت آب، کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

بهداشت مواد غذایی، کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

آلودگی خاک

آشنایی با مدل سازی در سیستم های مهندسی بهداشت محیط

فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط

زباله های صنعتی و خطرناک

آشنایی با دستگاهها و لوازم آزمایشگاهی

هیدرولیک

شیمی عمومی (معدنی و آلی)

روشهای پیشرفته دستگاهی

اقدامات بهداشتی

شیمی عمومی

بهداشت محیط (3 )آب، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

آلودگی هوا

بهداشت مواد غذایی، کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

میکروبیولوژی محیط

مدیریت کیفیت آب، کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

ایمنی مواد شیمایی

ارزیابی زیست محیطی

جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

زبان تخصصی

مکانیک سیالات

موتور تلمبه