ساعات مشاوره اساتید دانشکده بهداشت نیمسال دوم 95-94

              

10-8

12-10

16-14

شنبه

آقای مهندس محمدامین فقیه

آقای مهندس محمدامین فقیه

-

يكشنبه

آقای دکتر حبیب اله ترکی- آقای دکتر عبدالحسین مدنی

آقای دکتر عبدالحسین مدنی

-

دوشنبه

 خانم دکتر لاله حسنی-آقای دکتر مهدی زارع

-

-

سه شنبه

آقای مهندس بابک گودرزی

-

-

چهارشنبه

آقای دکتر حبیب اله ترکی- آقای دکتر عبدالحسین مدنی آقای دکتر ولی علیپور- خانم دکتر صدیقه عابدینی-آقای دکتر مهدی زارع

آقای دکتر عبدالحسین مدنی

-

پنجشنبه

-

-

-