• دکتر عبدالحسین مدنی
  • دکتر حبیب الله ترکی
  • دکتر مهدی زارع
  • دکتر ولی علیپور
  • دکتر صدیقه عابذینی
  • دکتر لاله حسنی
  • مهندس محمد امین فقیه
  • مهندس بابک گودرزی