نام و نام خانوادگی : بهشته شمسایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : کارشناس آموزش

تلفن : 33338788

           

 

 

 

    شرح وظایف

 

 

  نام ونام خانوادگی : اعظم بلوچکاری

مدرک تحصیلی : کارشناسی

سمت : کارشناس  آموزش

تلفن :33338788

 

 

 

 

 

  نام ونام خانوادگی : زهرا حاجبی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : کارشناس آموزش

تلفن :33338788

 

 

 

 

  نام ونام خانوادگی :فرزانه ابراهیمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : کارشناس آموزش

تلفن : 33338788

 

 

 

نام ونام خانوادگی :سونا باوقار

مدرک تحصیلی : کاردانی

سمت : متصدی امور دفتری و اپراتور کامپیوتر

تلفن : 33338788

 

نام و نام خانوادگی: صفیه قائدی

مدرک تحصیلی: کاردانی

سمت : کارشناس آموزش

تلفن 33338788