صفحه اصلی > معاونت ها > معاون آموزشی > اداره آموزش > معرفی کارکنان و شرح وظایف 

 

 

  • نام و نام خانوادگی : بهشته شمسایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : کارشناس آموزش

تلفن : 33338788

           

 

 

 

    شرح وظایف

 

 

  •   نام ونام خانوادگی : اعظم بلوچکاری

مدرک تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد 

سمت : کارشناس  آموزش

تلفن :33338788

 

 

 

 

 

 

  •   نام ونام خانوادگی : زهرا حاجبی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : کارشناس آموزش

تلفن :33338788

 

 

 

 

 

  •   نام ونام خانوادگی :فرزانه ابراهیمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : مسئول آموزش

تلفن : 33338788

 

 

 

 

  • نام ونام خانوادگی :سونا باوقار

مدرک تحصیلی : کارشناسی

سمت : متصدی امور دفتری و اپراتور کامپیوتر

تلفن : 33338788

 

  • نام و نام خانوادگی: صفیه قائدی

مدرک تحصیلی: کاردانی

سمت : کارشناس آموزش

تلفن 33338788

 

 

  • نام و نام خانوادگی : فاطمه خالقی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزش

تلفن: 33338788