تاریخچه دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همزمان بابسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی کشور به منظور تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز دربخش بهداشت مبادرت به راه اندازی رشته های مختلف بهداشت و پذیرش دانشجو در این رشته ها نموده است. این دانشگاه در طی سال های 1376،1373،1371 به ترتیب رشته های کاردانی بهداشت محیط ، کاردانی بهداشت خانواده و کاردانی مبارزه با بیماری ها را در دانشکده پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی راه اندازی نمود .

 در سال 1378 آموزشکده بهداشت تاسیس شد. در سال 1380پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ناپیوسته حشره شناسی پزشکی آغازشد . آموزشکده بهداشت از سال 1381 به دانشکده بهداشت ارتقاءیافت. این دانشکده به ترتیب دربهمن 1385،مهر 1387 ،مهر 1389 و بهمن 1389موفق به اخذ مجوزپذیرش دانشجو در رشته ها ی کاردانی بهداشت حرفه ای ،کارشناسی نا پیوسته بهداشت عمومی ،کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط وکارشناسی پیوسته بهداشت عمومی شده است.

همچنین رشته  های کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط، کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای، کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط به ترتیب در سال های 1391،1391،1390و1392 در این دانشکده راه اندازی شد.

 افزایش تعداد رشته های تحصیلی ، ارتقاءمقاطع تحصیلی ، راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی ، تقویت کادر هیات علمی و بهبودکیفیت آموزش از مهمترین اهداف این دانشکده است.

در حال حاضر رشته های تحصیلی این دانشکده به شرح زیر است :

1-کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

2-کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

3-کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

4-کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط

5-کارشناسی ناپیوسته حشره شناسی پزشکی

6- کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

7-کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

8-کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط