آدرس : بندر عباس بلوار جمهوری اسلامی جنب بیمارستان شهید محمدی انتهای کوچه بوستان دهم                                                                                                                               
 تلفن : 33336202/33338583-076  نمابر : 33338584-0761   صندوق پستی :3388
 email :healthschool@hums.ac.ir