طرح درس گروه بهداشت محیط (جدید)


بهداشت محیط (1) آب، کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

بهداشت محیط (1) آب، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

بهداشت مواد غذایی، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

بهداشت محیط (3 آب، کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

مدیریت کیفیت آب، کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

بهداشت مواد غذایی، کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

آلودگی خاک

آشنایی با مدل سازی در سیستم های مهندسی بهداشت محیط

فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط

زباله های صنعتی و خطرناک

آشنایی با دستگاهها و لوازم آزمایشگاهی

هیدرولیک

شیمی عمومی (معدنی و آلی)

روشهای پیشرفته دستگاهی

اقدامات بهداشتی

شیمی عمومی

بهداشت محیط (3 )آب، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

آلودگی هوا

بهداشت مواد غذایی، کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

میکروبیولوژی محیط

مدیریت کیفیت آب، کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

ایمنی مواد شیمایی

ارزیابی زیست محیطی

جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

زبان تخصصی

مکانیک سیالات

موتور تلمبه