صفحه اصلی > معاونت ها > معاون آموزشی > اداره آموزش > مقررات و آئین نامه ها > توضیحاتي درباره آيین نامه ھا و تسھیلات ويژه استعدادھاي درخشان