صفحه اصلی > معاونت ها > معاون آموزشی > اداره آموزش > مقررات و آئین نامه ها > آیین نامه تسھیلات آموزشي، پژوھشي و رفاھي ویژه استعدادھاي درخشان