صفحه اصلی > معاونت ها > معاون آموزشی > اداره آموزش > مقررات و آئین نامه ها > آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان